معماری
  • تعیین هویت بیوشیمایی

    تعیین هویت بیوشیمایی

    تعیین هویت بیوشیمایی و کلیه میکروارگانیسم ها باکتری های بسماری زا و محیطی. کلید گردن قارچ و …

  • استخراج DNA و RNA

    استخراج DNA و RNA