معماری

تعیین هویت مولکولی میکروارگانیسم های محیطی و پزشکی شامل هوازی و بی هوازی بصورت 16S RNA و اسپیسر به منظور تعیین هویت قارچ ها و مخمر

be2y33vs


تعیین هویت مولکولی میکروارگانیسم های محیطی و پزشکی شامل هوازی و بی هوازی بصورت 16S RNA و اپیسر به منظور تعیین هویت قارچ ها و مخمر