معماری

بایگانی ماهانه: جولای 2018

پایش باکتری های تولید کننده سیمان زیستی و تثبیت کننده خاک در زیستگاه های کویری ایران

چکیده سابقه و هدف: یکی از روش های پیشنهاد شده به منظور تثبیت و استحکام خاک رسوب کلسیت به واسطه تحرریرم مریرکرروبری (MICP) است. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری های تجزیه کننده اوره موثر در ایجاد سیمان زیستی از خاک های خشرم و کویری انجام شد دنیای میکروب ها- …

ادامه نوشته »

Molecular detection of ESBLs production and antibiotic resistance patterns in Gram negative bacilli isolated from urinary tract infections

)Background: β-lactam resistance is more prevalent in Gram negative bacterial isolates worldwide, particularly in developing countries. In order to provide data relating to antibiotic therapy and resistance control, routine monitoring of corresponding antibiotic resistance genes is necessary. Aims: The aim of this study was the characterization of β-lactam resistance genes …

ادامه نوشته »

محیط کشت سلولی

تولید انواع محیط کشت های سلولی در حجم های 100، 500 و 1000 میلی لیتری Eagle’s Minimum Essential Medium (EMEM) Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) RPMI1640 Ham’s Nutrient Mixtures DMEM/F12 : Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM)

ادامه نوشته »